18 touko
Autopurkamoliitto

Autopurkamoprojektin raportissa paljon kehittämisehdotuksia

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg esitteli vuosikokousväelle niin kutsutun Autopurkamoprojektin loppuraporttia, joka julkaistiin tammikuussa 2016.

Kyseessä oli syksyllä 2014 alkanut viiden ely-keskuksen yhteishanke, viralliselta nimeltään ”Romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun kehittäminen”. Suomen Autopurkamoliitto (Salry) oli mukana hankkeen asiantuntijaryhmässä.

Olennaista projektin raportissa ovat etenkin kehittämisehdotukset, joita Blauberg kävi läpi kohta kohdalta. Näitä ovat paras käyttökelpoinen tekniikka, ympäristön kannalta hyvät käytännöt, varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin, luvat ja muut hyväksymismenettelyt, valvonnan kehittäminen sekä raportoinnin ja kirjanpidon kehittäminen.

Ympäristölupaa koskevassa kehittämisehdotuksessa painotetaan, että kunnan lupapäätöksestä tulisi kirjoittaa erillinen lupapäätös, ei pelkästään kokouspöytäkirjaan sisältyvää mainintaa.

Lupamääräykset tulisi käydä läpi toiminnanharjoittajan kanssa ennen lupapäätöstä. Luvan tulisi olla yksiselitteinen, mikä helpottaisi valvontaa. Säädösviittausten sijasta tulisi kirjoittaa auki, mitä toiminnanharjoittajalta vaaditaan.

Ympäristöluvassa tulisi olla vähimmäisvaatimuksina muun muassa selkeä määräys varastointimääristä perusteluineen sekä vaatimus kylmäaineiden poistosta ja sen edellyttämistä hyväksymismenettelyistä. Lisäksi vastaanotettavat jätteet tulisi listata luvassa jätetunnusten tasolla.

Kuljetus- ja keräystoimintaa koskevissa hyväksymismenettelyissä kuljettajien hyväksymispäätöksessä jätehuoltorekisteriin tulee antaa määräyksiä oikeanlaisesta kuljetuksesta.

Tähän liittyvät muiden muassa sopiva kalusto sekä kuljetus niin, etteivät nesteitä ja vaarallisia osia sisältävät osa vaurioidu, kuten eivät myöskään varaosat. Hyväksymispäätös ei oikeuta irrottamaan osia eikä varastoimaan jätettä.

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin.

Autonosien uudelleenkäytön tehostamiseksi pyritään parantamaan eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että toimijat saisivat helpommin tietoa käsittelyketjuun tulleista romuajoneuvoista ja voisivat ilmoittaa kiinnostuksensa osien purkamiseen ennen murskaamista.

Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuus tiedottaa vastaanotetuista ajoneuvoista toimijoille sopimusoperaattorista riippumatta. Pyrkimyksenä on myös kehittää yhteistyötä ympäristövalvonnan, poliisin, syyttäjän, verottajan ja tullin kanssa.

Muita hankkeen loppuraportissa esille tuotuja ehdotuksia romuajoneuvoalalle ovat muun muassa huolehtiminen siitä, että kaikki hankintaketjun tahot toimivat lakien ja säädösten mukaisesti, ja että virallisten vastaanottopaikkojen näkyvyyttä lisättäisiin. Alan tulisi myös kehittää entisestään alihankinta-auditointejaan.

Projekti saa jatkoa syksyllä, kun kootaan työryhmä löytämään uusia keinoja ja toimintatapoja romuajoneuvoista purettujen osien uudelleenkäytön edistämiseksi.

Ympäristöministeriö on valmistelemassa kunnille suunnattua autopurkamoiden luvittamista ja valvontaa koskevaa ohjeistusta.

 

Muita uutisia

22 huhti
Autopurkamoliitto

Puheenjohtajan palsta 1/2019

Minut valittiin puheenjohtajaksi SAL Ry:n kevätkokouksessa Helsingissä 31.3.2019. Kiitän jäsenistöä luottamuksesta. Kokousta edeltävänä päivän pidettiin liiton 20-vuotisjuhlan teemalla paneelikeskustelu, johon oli saatu paikalle huippuosallistujat.   Tämä tilaisuus kertookin paljon Liiton nykytilanteesta; se on hyvä ja vakaa, meitä arvostetaan ja kuunnellaan. Suhteemme kotimaassa ja kansainvälisesti ovat kunnossa. Kiitos tästä kuluu jäsenistölle, aiemmille liiton hallituksille ja puheenjohtajille […]

Lue lisää
09 huhti
Autopurkamoliitto

Romutettujen autojen määrä kasvoi

Viime vuonna kierrätysjärjestelmän kautta romutettiin noin 73 000 ajoneuvoa. Romutettujen autojen määrä kasvoi noin 22 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna ja romutuspoistojen määrä kääntyi vuonna 2017 selvään kasvuun.   Muutokseen vaikuttivat ensisijaisesti metallien maailmanmarkkinahinnan nousu sekä kuluttajien parempi tietämys autojen kierrätysjärjestelmästä. Vuonna 2015 romutuspalkkiokokeilu lisäsi romutettujen autojen määrää yli 6 000 henkilöautolla.   Henkilöauton keskimääräinen romutusikä […]

Lue lisää