Lainsäädäntöä

EU-direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä käytöstä poistuvien ajoneuvojen osien uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä sekä suosittava niiden kierrätystä, kuitenkin niin, että se ei rajoita ajoneuvojen turvallisuusvaatimuksia tai ympäristövaatimusten soveltamista.

Valtioneuvosto hyväksyi 12.2.2015 asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Ajoneuvon tuottajalla on velvollisuus järjestää romuajoneuvojen jätehuolto ja täyttää romuajoneuvojen käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Asetuksessa säädetään myös Suomen markkinoille tuotavien ajoneuvojen ominaisuuksia koskevista vaatimuksista, kuten eräiden vaarallisten aineiden käyttöä koskevia rajoituksia.

Tiensä päässä olevista ajoneuvoista tulee valmistella uudelleenkäyttöön tai hyödyntää muulla tavoin yhteensä vähintään 95 % vuodessa sekä valmistella uudelleenkäyttöön tai kierrättää yhteensä vähintään 85 % vuodessa. Vastaava tavoite on jo voimassa olevassa asetuksessa. Uusi asetus on sisällöltään muutenkin pitkälti samansisältöinen kuin aikaisemmat, voimassa olevat asetukset romuajoneuvoista ja eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta romuajoneuvoista. Uusi asetus korvaa edellä mainitut voimassa olevat asetukset ja siitä poistetaan jätelain kanssa päällekkäinen sääntely.

Asetus tuli voimaan 27 päivänä helmikuuta 2015.

DIREKTIIVI ROMUAJONEUVOISTA 2000/53/EY
JÄTELAKI 646/2011
– ROMUAJONEUVOASETUS N:o 123/2015

Ympäristönsuojelulaki 2014
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista
– Romuajoneuvojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen toteutuminen Suomessa

shutterstock_131923850